+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:59

بررسی میزان آگاهی دانشجویان در امر تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور

چکیده                                                                                                                                            

هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی دانشجویان در امر تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور واحد بندر لنگه است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بندر لنگه می­باشد.. در این پژوهش از روش سرشماری برای تعیین نمونه مورد نظر استفاده گردید . ابزار پژوهش در این تحقیق شامل "نگرش به تحقیق" که توسط پاپاناستاسیو تهیه شده و دارای پنج خرده مقیاس تحت عناوین سودمندی تحقیق در شغل، اضطراب تحقیق، نگرش مثبت به تحقیق، تناسب با زندگی روزمره و دشواری انجام تحقیق می باشد. از این پرسشنامه با 32 گویه در طیف هفت گزینه ای لیکرت جهت سنجش نگرش دانشجویان نسبت به تحقیق استفاده شد. در خصوص روایی آن در تازه ترین تحقیق والکر به شیوه ی تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه مذکور را بر روی 204 نفر از دانشجویان آمریکایی مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که این پرسشنامه پتانسیل استفاده در سایر محیط های علمی را دارد. در تحلیل های مقدماتی مشخص گردید که این مقیاس از میانگین ضریب پایایی 845/0 برخوردار است که ضریب مطلوب و رضایت بخشی می باشد.

در این پژوهش از روش آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عامل سودمندی تحقیق در شغل بیشترین تاثیر که نشان میدهد دانشجویان به فایده و سودمندی تحقیق در مشااغل آینده خود نگرش مثبتی داشتند.

 

واژگان کلیدی :تحقیق و پژوهش، ضرورت حقیق، نگرش مثبت به تحقیق ، سودمندی تحقیق در شغل ، دشواری انجام تحقیق، تناسب بازندگی روزمره.  خرید و دانلود بررسی میزان آگاهی دانشجویان در امر تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور