+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:19

فیلم آموزش کامل سیستم لندن با واریانت توسعه یافته (LONDON SYSTEM (4 PART SERIES

(LONDON SYSTEM (4 PART SERIES

JOHN WATSON

آموزش سیستم لندن با واریانت توسعه یافته

توسط جان واتسون

فرمت: mp4

تعداد ویدئو: 4

زمان آموزش: 2 ساعت 17 دقیقه

محصول: ICC

 

 

در واقع سیستم لندن مجموعه ای از خطوط محکم که در آن پس ازحرکت 1d4، سفید به سرعت فیل سیاه خود را به F4 توسعه داده و به طور معمول مرکز خود را با گسترش پیاده های C3 و E3 تقویت میکند و به طور بالقوه برای یک حمله سریع در جناح شاه تدارک می بیند، نیروهای سفید به طور کلی به اندازه کافی انعطاف پذیرند، وبه شرکت در یک نبرد محکم درهر نقطه ازصفحه شطرنج آماده اند. از لحاظ تاریخی آن را یک سیستم جدید به طور عمده از ترکیب سه نوع سیستم توسعه یافته زیر جدا کرده اند: 1d4 D5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4. 1.d4 Nf6 2.Nf3 E6 3.Bf4. 1.d4 Nf6 2.Nf3 G6 3.Bf4.

 

 

IM Watson starts with 1.d4 to help you build your opening repertoire. Basically the London is a set of solid lines where after 1.d4 White quickly develops his dark-squared bishop to f4 and normally bolsters his center with  pawns on c3 and e3 rather than expanding. Although it has the potential for a quick kingside attack, the white forces are generally flexible enough to engage in a battle anywhere on the board. Historically it developed into a system mainly from three variations: 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4; 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bf4; 1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4.خرید و دانلود فیلم آموزش کامل سیستم لندن با واریانت توسعه یافته (LONDON SYSTEM (4 PART SERIES