+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 12:07

این پروژه شامل یک فایل قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای  55  صفحه  بوده و موضوع آن  طرح هادی روستای محمودآباد  میباشد

فصل اول  9

شناخت و ارزیابی وضع موجود 9

1ـ1ـ مشخصات عمومی استان قزوین  9

2-1- معرفی اجمالی شهرستان قزوین  9

3ـ1ـ شناسایی حوزة  نفوذ : 23

4ـ1ـ شناسایی روستا 24

فصل دوم : 37

تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات   37

1ـ2ـ پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده 37

2ـ2ـ تجزیه وتحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا 37

4ـ2ـ  تجزیه و تحلیل شبکه‌های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکرد مراکزمحلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا 40

5ـ2ـ  بررسی سرانه‌های موجود ، پیشنهادی و تعیین کمبودهای موجود 41

6ـ2ـ تعیین محدودیتها و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا 43

7ـ2ـ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی  44

فصل سوم : 45

تهیه طرح هادی   45

1ـ3ـ پیش بینی نحوه توزیع و محل استقرار فضاهای خدماتی و تأسیسات زیربنایی در حوزه نفوذ 45

2ـ3ـ تعیین نحوه کاربری اراضی روستا  بطور مشروح در ده سال آینده و مراحل مختلف توسعه  45

3ـ3ـ نقشه شبکه بندی معابر تا حد کوچه‌های دسترسی ، همراه با مشخص نمودن نحوه تعریض    48

4ـ3ـ ارائه طرحهای مربوط به جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی و پیشنهاد اصلاح تأسیسات زیربنایی  48

5ـ3ـ ارائه طرحهای توسعه و تعریض معابر روستا 49

6ـ3ـ ارائه طرح  پیشنهادی از مراکز محلات ، میادین و گره‌های اصلی روستا 49

7ـ3ـ تعیین اولویتهای اجرایی کوتاه مدت و میان مدت در تمامی ابعاد طراحی  50خرید و دانلود فایل قابل ویرایش طرح هادی روستای محمودآباد