+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 01:51

موضوع :

 حقایق در مورد گسب (GASB)

 

رشته : حسابداری 

 

(فایل word  قابل ویرایش )

تعداد صفحات :18

 

مقدمه :

در سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه کلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می کند. وظیفة گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

Introduction

he Governmental Accounting Standards Board (GASB) was organized in 1984 by the Financial Accounting Foundation (FAF) to establish standards of financial accounting and reporting for state and local governmental entities. Its standards guide the preparation of external financial reports of those entities. The Foundation is responsible for selecting the members of the GASB and its Advisory Council, funding their activities and exercising
general oversight—with the exception of the GASB’s resolution of technical issues.The GASB’s function is important because external financial reporting can demonstrate financial accountability to the public and is the basis for investment, credit and many legislative and regulatory decisions

 خرید و دانلود  حقایق در مورد گسب (GASB)